index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty cổ phần Ominext
Tên công ty(viết tắt)
Ominext
Ngày thành lập:
2012-01-13
Vốn điều lệ
1.000.000.000 VND
Địa chỉ
R. 2403, 24Fl., Xa La Business & Apartment Center, Ha Dong District, Hanoi.
Tel:
(+844) 3342 5568
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh

Mobile content, service and IT Outsourcing

Chiến lược phát triển