index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty TNHH NTT DATA Vietnam
Tên công ty(viết tắt)
NTT DATA Vietnam
Ngày thành lập:
2015-01-20
Vốn điều lệ
2 Million USD
Địa chỉ
Room 202, 2nd Floor, HITC Building, No.239 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Tel:
+84-4-3766-7973
FAX:
+84-4-3766-7974
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển