index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty TNHH Rikkeisoft
Tên công ty(viết tắt)
Rikkeisoft
Ngày thành lập:
2012-04-06
Vốn điều lệ
1,000,000,000 VND
Địa chỉ
2nd Floor, Simco Bldg., No.28 Pham Hung st., Ha Noi, Vietnam
Tel:
(+84) 43- 6231-685
FAX:
(+84) 43- 6231-686
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh

Develop smartphone applications (iOS, Android, Window Phone)

Develop web-based applications

Chiến lược phát triển

Opening Tokyo branch in Japan next year, Singapore branch in the next 3 or 4 coming years in order to providing English spoken customers and Japanese clients with our services