index
THÔNG TIN NGƯỜI THAM DỰ
Tên công ty
Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HiPT)
Tên công ty(viết tắt)
Ngày thành lập:
2012-10-16
Vốn điều lệ
Địa chỉ
152 Thuy Khue Str, Tay Ho, Ha Noi
Tel:
(+844) 38474548
FAX:
Lịch sử hình thành
Lĩnh vực kinh doanh
Chiến lược phát triển