Ông Trương Minh Hiếu

Trưởng bộ phận R&D, FPT Đà Nẵng

Ông Trương Minh Hiếu

Trưởng bộ phận R&D, FPT Đà Nẵng

Biography

Ông Trương Minh Hiếu

Trưởng bộ phận R&D, FPT Đà Nẵng

All session by Ông Trương Minh Hiếu