Ông Trần Ngọc Thạch

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Ông Trần Ngọc Thạch

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Biography

All session by Ông Trần Ngọc Thạch