Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Chủ tịch, NAL Việt Nam

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Chủ tịch, NAL Việt Nam

Biography

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Chủ tịch, NAL Việt Nam

Tiểu sử :

– 2010 Tốt nghiệp thạc sỹ kinh doanh tại Nhật

– 2010 Công ty SMS ( Japan)

– 2012 Quản lý, Công ty SMS Việt Nam

– 2013 Founder/President, Công ty NAL Việt Nam

All session by Ông Nguyễn Trọng Nghĩa