Ông Nguyễn Đoàn Hùng

Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng VINASA Acadamy

Ông Nguyễn Đoàn Hùng

Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng VINASA Acadamy

Biography

ÔNG NGUYỄN ĐOÀN HÙNG

Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng VINASA Acadamy

Tiểu sử:

1973-1977: Tốt nghiệp trường Đại học Thủy sản Tokyo (hiện nay là trường Đại học Hàng hải Tokyo).

1977-1982: Nhân viên, công ty TNHH Kỹ thuật & Phát triển biển Mitsui (hiện nay là công ty MODEC), Tokyo.

1984-1990: Chuyên gia phân tích tại Bộ Công nghiệp khai thác trực thuộc chính phủ Australia.

1991-1994: Trợ lý Giám đốc tại Công ty Cổ phần Toyota Hoa Kỳ.

1997-2002: Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Why Not Creation Hoa Kỳ.

2002-2008: Chủ tịch, Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Sáng Tạo, thành phố Hồ Chí Minh.

2008-2012: Phó chủ tịch Công ty TNHH NEC Việt Nam.

2012-nay: Giám đốc Công ty TNHH KIS Việt Nam.

 

All session by Ông Nguyễn Đoàn Hùng