Ông Lê Quang Lương

Tổng giám đốc, LUVINA

Ông Lê Quang Lương

Tổng giám đốc, LUVINA
lqluong@luvina.net

Biography

ÔNG LÊ QUANG LƯƠNG

Tổng giám đốc

Công ty CP Phần mềm LUVINA

Tiểu sử:

Từ 1997 đến 2003: Học tập và tốt nghiệp văn bằng thạc sỹ tại Viện Công nghệ Tokyo

Từ 2004 đến nay: Thành lập Công ty CP Phần mềm Luvina và là Tổng giám đốc công ty

All session by Ông Lê Quang Lương