Ông Bùi Trần Lượng

Phó Tổng Giám đốc Luvina

Ông Bùi Trần Lượng

Phó Tổng Giám đốc Luvina

Biography

ÔNG BÙI TRẦN LƯỢNG

Phó tổng giám đốc

Công ty CP Phần mềm LUVINA

Tiểu sử:

Từ 1988 đến 1993: Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ 1993 đến 1999: Viện Khoa học Việt Nam

Từ 1999 đến 2003: Tiến sĩ Viện đại học sau Đại học kỹ thuật Tokyo

Từ 2004 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty CP Phần mềm Luvina.

All session by Ông Bùi Trần Lượng