Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

22 Th10 2019
8:30-8:35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu