Chuyển đổi số vì một Việt Nam thịnh vượng

22 Th10 2019
9:35-9:50

Chuyển đổi số vì một Việt Nam thịnh vượng

Ông Hoàng Nam Tiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phần mềm FPT