Phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc

  • Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng;
  • Ông Lê Quang Lương, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác CNTT Việt Nam – Nhật Bản (VJC)