Các chính sách, chương trình thu hút đầu tư, ưu đãi cho doanh nghiệp CNTT

22 Th10 2019
09:20 - 09:35

Các chính sách, chương trình thu hút đầu tư, ưu đãi cho doanh nghiệp CNTT

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng