Xây dựng tính Bảo mật và Bền vững trong phát triển phần mềm

22 Th10 2019
10:15 – 10:30

Xây dựng tính Bảo mật và Bền vững trong phát triển phần mềm

Ông Stanley Eu, Giám đốc Công ty Parasoft Khu vực Đông Nam Á