Toàn cảnh Nguồn nhân lực Việt Nam và nguồn cung nhân tài Kỹ sư CNTT

22 Th10 2019
09:50 - 10:05

Toàn cảnh Nguồn nhân lực Việt Nam và nguồn cung nhân tài Kỹ sư CNTT

Ông Hiroaki Shibata, Senior Manager, Navigos Search Japan Desk