Phát biểu chào mừng

Phát biểu chào mừng

  • Ông Takeo NAKAJIMA, Trưởng đại JETRO Hà Nội;
  • Ông Seiichi Ito, Phó Chủ tịch Ủy Ban HTQT, JISA, CEO Tập đoàn Amiya