Lễ ký kêt MOU giữa ISCO và VJC

22 Th10 2019
10:30 - 10:40

Lễ ký kêt MOU giữa ISCO và VJC

Trao biểu trưng cảm ơn các nhà tài trợ