Tiệc tối chào mừng các đại biểu Quốc tế

22 Th10 2019
18:30 - 21:00

Tiệc tối chào mừng các đại biểu Quốc tế