Dịch vụ hỗ trợ của JETRO với Doanh nghiệp CNTT

22 Th10 2019
13:30 -13:50

Dịch vụ hỗ trợ của JETRO với Doanh nghiệp CNTT

Ông Yohei Arai, Giám đốc Mạng lưới Việt Nam, Jetro Hà Nội