Chuyên đề 3: Nâng cao hiệu quả dịch vụ CNTT cho thị trường Nhật Bản

Chuyên đề 3: Nâng cao hiệu quả dịch vụ CNTT cho thị trường Nhật Bản

Chủ trì: Ông Nguyễn Tấn Minh, Phó Chủ tịch VJC, Phó Tổng Giám đốc GMO – Runsystem

Khách mời:

  • Ông Nguyễn Ích Vinh, Tổng Giám đốc Tinh Vân Outsourcing
  • Ông Kan Shiozawa, Tổng Giám đốc Global Design IT
  • Ông Nguyễn Phước Thuận, Tổng Giám đốc SSU3 Hybrid Technology
  • Bà Nguyễn Hằng, Giám đốc CMC Japan