Chuyên đề 2: Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo CNTT cho người có nghiệp vụ

Chuyên đề 2: Phát triển nguồn nhân lực thông qua đào tạo CNTT cho người có nghiệp vụ

Chủ trì: Ông Norikiro Muratake, Phó Chủ tịch VJC, Tổng Giám đốc NTT Data Vietnam

Khách mời:

  • Ông Nguyễn Đoàn Hùng, Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng VINASA Academy
  • Ông Nguyễn Đức Hòe, Hiệu trưởng Trường Nhật Ngữ Đông Du
  • Ông Hideki Aso, Phó Chủ tịch INFOGRAM Inc
  • Ông Takahiro Ohura, Phó Tổng Giám đốc Japan Technical Software
  • Ông Nguyễn Khắc Nhật, Phó Tổng Giám đốc CodeGym
  • Ông Bùi Trần Lượng, Phó Tổng Giám đốc Luvina