Cập nhật tổng quan và nhu cầu của ngành CNTT Nhật Bản

22 Th10 2019
09:05 - 09:20

Cập nhật tổng quan và nhu cầu của ngành CNTT Nhật Bản

Bà Junko Kawauchi, Phó Chủ tịch Ban Hợp tác Quốc tế, JISA